Hundratals hundar som Tarot räddades
på grund av snäll och generös
människor precis som du.

Hundratals hundar som Chick räddades
på grund av snäll och generös
människor precis som du.

Hundratals hundar som Maria räddades
på grund av snäll och generös
människor precis som du.

Hundratals hundar som Buffy räddades
på grund av snäll och generös
människor precis som du.

Hundratals hundar som Bela räddades
på grund av snäll och generös
människor precis som du.

Hundratals hundar som Bar räddades
på grund av snäll och generös
människor precis som du.

Slider

Att upprätta testamente

Nästan alla får skriva testamente Alla som fyllt 18 år och är ”vid fullt och sunt förstånd” har rätt att skriva testamente.

Även den som är under 18 år kan i två fall skriva testamente:
• Den som är eller har varit gift och är under 18 år får upprätta testamente.
• Den som har fyllt 16 år får genom testamente bestämma om egendom som personen själv enligt lag får råda över.

Måste man anlita juristhjälp?

Lagen ställer inga krav på att ett testamente ska upprättas av en juridiskt skolad person. Man kan mycket väl själv upprätta sitt testamente.
Känner man sig osäker bör man dock låta en jurist titta på testamentet. Eftersom lagen ställer upp formkrav på hur ett testamente ska utformas, vore det olyckligt om ”din sista vilja” skulle stupa på en ren formalitet.
Är förhållandena komplicerade, till exempel om man är delägare i ett företag, bör absolut en jurist upprätta testamentet.

Vilka krav måste testamentet uppfylla?

Ett testamente ska vara skriftligt. Den som upprättar testamentet ska skriva under eller bekräfta sin namnteckning i närvaro av två vittnen. Dessa bör känna testatorn väl men får inte själva ha intresse i testamentet.

Vittnena ska sedan med sina namnteckningar skriva under en så kallad vittnesmening som bestyrker handlingen. Samtidigt bör de ange adress och yrke. Vittnena måste vara på det klara med att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

När testamentet är upprättat bör du berätta för dina närmaste att testamentet existerar. Däremot behövs ingen registrering hos någon myndighet eller dylikt. Det finns heller inga krav på hur och var ett testamente ska förvaras, men ett gott råd är att förvara det tillsammans med dina övriga värdehandlingar.

Vem bevittnar ditt testamente?

Nästan alla får bevittna ett testamente. Det finns dock några undantag:
•Person under 15 år.
•Person som på grund av sitt psykiska tillstånd inte förstår vad det rör sig om.
•Make till den som skriver testamentet.
•Närmaste släktingar till den som skriver testamentet eller andra som kan ha intressen i testamentet eller arvet.

Om man vill ändra i sitt testamente

Ett testamente innebär inte nödvändigtvis att man har bestämt sig en gång för alla. Man kan ändra sig hur många gånger som helst. Man kan däremot inte bara stryka över och ändra i själva dokumentet. Då uppfyller inte testamentet formkraven och kan bli ogiltigförklarat. Vill man vara säker på vad som verkligen gäller bör man alltid skriva ett helt nytt testamente när man ändrar sig. Ett gott råd är att makulera det tidigare skrivna testamentet.

Skulle det vid ett dödsfall finnas två eller fler testamenten gäller det som skrivits senast.

Sammanfattning

Var noga med det formella Som den här skriften har visat är det inte särskilt svårt att skriva sitt testamente. Det gäller bara att vara noga och tänk på följande:
•Testamentet ska vara skriftligt, daterat och underskrivet.
•Testamentets undertecknande ska bevittnas av två personer.
•Det bästa sättet att ändra i ett testamente är att skriva ett helt nytt och makulera det tidigare skrivna testamentet.
•Barnen har alltid rätt till sin laglott.

Med tanke på formkraven för ett testamente kan det vara en god idé att rådfråga en jurist om man känner sig osäker eller om förhållandena är komplicerade.

Slutligen: Vid bouppteckningsförrättningen räcker det inte med testamentskopia, utan testamentsoriginalet måste kunna uppvisas! Var därför noga med att hålla reda på var testamentsoriginalet förvaras, förslagsvis i bankfack eller på annat säkert ställe!

Vanliga frågor

Vad kan jag testamentera?

Du kan fördela dina tillgångar hur du vill i ditt testamente. Det kan vara fastigheter, värdepapper, pengar och möbler eller föremål. Du kan också testamentera den kvarlåtenskap som finns kvar i dödsboet när andra arvtagare erhållit angivna belopp eller angivet värdeföremål. Du kan ändra i ditt testamente när du vill, eller skriva ett nytt.

Hur skriver jag ett testamente?

Du som skriver testamentet, tänk på följande:
Specificera den egendom du vill testamentera klart och tydligt. Om möjligt bifoga bilder på t.ex. tavlor, båtar, bilar, smycken och andra fysiska saker.

Ange alltid adress, fastighetsbeteckning, m.m. om du testamenterar en fastighet.
Tänk på att testamentet ska dateras, undertecknas och bevittnas av två personer vid ett och samma tillfälle.
Glöm inte att skriva Association ROLDA Sverige organisationsnummer: 802490-7050).

Varför ska jag skriva ett testamente?

Svensk lag reglerar vad som ska hända med dina tillhörigheter när du går bort, men lagen tar inte hänsyn till dina personliga önskemål. Du kan därför skriva ett testamente för att klargöra hur du vill ha det efter din bortgång.

Om du har bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn), har de alltid rätt till hälften av arvet efter dig genom sin laglott. Resten av arvet kan du testamentera till vem du vill och vad du vill. Om du inte har några bröstarvingar tillfaller dina tillgångar Allmänna arvsfonden om du inte skriver ett testamente.

Du som bevittnar testamentet, tänk på följande:


  • Att testatorns namnunderskrift är korrekt samt att han/hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykiskt hälsa.

  • Att testamentet har bevittnats och undertecknats vid samma tillfälle som det undertecknats av testatorn.

  • Att vittne var minst 15 år och vid full psykisk hälsa vid undertecknandet.

  • Att vittne ej är testamentstagare.

  • Att vittne ej är släkt med testator.

  • Att vittne vare sig är släkting till testator eller gift med någon av dennes testamentstagare.

  • Att testamentet är korrekt daterat.

  • Att testator har skrivit under på sista sidan och även signerat övriga sidor.

  • Att vittnets namn och personnummer är korrekt angivna.


Det kan exempelvis se ut så här:
”Den egendom som återstår efter att mina bröstarvingar har erhållit sin laglott ska tillfalla Association ROLDA Sverige org.nr 802490-7050.”

Om du känner dig osäker kan du ta hjälp av en sakkunnig, exempelvis en advokat, en begravningsbyrå eller din bank.

När är det dags att skriva testamente?

Många funderar på att skriva ett testamente men känner sig obekväma och tänker att det där gör jag senare. Det är fullt förståeligt. Men det kan vara skönt att få det gjort, så kan man sedan fokusera på att leva för fullt.